Kapten

Enne minu kapteniks saamist oli klubi juures palju toimkondi, mis minu hinnangul väga efektiivselt ei toiminud. Mul on küll golfist mõningad teadmised, aga kindlasti ei tea ma iga valdkonna detaile. Seetõttu sai loodud kapteni nõukogu, kelle peamiseks ülesandeks on kapteni tegevusvaldkonda kuuluvate projektide, plaanide ja strateegiate arendamine ning kapteni nõustamine.

Tiimi panin kokku selliselt, et see ei paisuks liiga suureks, kuid kõik valdkonnad ja huvigrupid oleksid kaetud. Oma esimesel hooajal toimis antud kooslus väga hästi. Koos sai palju olulisi asju tehtud, mis jõuavad ka järgmistel hooaegadel kõikide klubiliikmeteni.

Kapten Rain Uusküla
kapten@egcc.ee

2021. aastal loodi Estonian Golf & Country Clubi juurde võistlustoimkond ehk EGCC kapteni nõukogu, kuhu 2022. aastal kuuluvad:

 • Hanno Kross, AS EGCC juhatuse esimees
 • Rain Uusküla, MTÜ Estonian Golf & Country Clubi kapten
 • Anneli EskenEGCC klubiliikmete esindaja
 • Taavi Truusa, EGCC klubiliikmete esindaja

Roll ja vastutus

Kapteni roll
Kapten on klubi üks tähtsamaid liikmeid, kes on sillaks klubimängijate, klubi ja väljaku vahel. Ta on hea suhtleja, hea golfimängija ning eeskujuks klubi käitumisstandardite ja traditsioonide järgimisel. Ametikoht hõlmab mitmeid vastutusi ja privileege. Kapteni ametiaeg kestab kolm aastat.

Vastutus
Kõigil allpool toodud juhtudel peaks kaptenit abistama klubi sekretariaat, kui kapten pole kättesaadav.

Sportlik pool
Klubi kapten osaleb aktiivselt klubi sportliku poole arendamise eest ning osaleb teatud võistluste korraldamisel (märgitud allpool), klubi koondiste määramisel, treeningtingimuste loomisel, võistlusvormide ja klubi toetuste määramisel koondisteliikmetele jne.

Aktiivsed ja uued klubiliikmed
Kapteni roll on toetada klubi mentorprogrammi ning võimalusel olla ise mentorina olemasolevatele ja uutele mängijatele toeks. Ideaalis võiks olla ka eesmärk, et oma ametiaja jooksul jõuab kapten vähemalt ühe ringi mängida kõigi klubi liikmetega.

Käitumine golfiklubis
Liikmed peaksid golfirajal ja klubihoones alati käituma sobivalt ning peaksid golfireeglitest rangelt kinni pidama. Kui klubisse teatatakse ebakõlast, on kapteni roll koostöös HCP ja reeglite toimkonnaga probleem lahendada. Oluline on hoida ja arendada klubi väärtusi ning traditsioone.

Juhtimine
Kapten osaleb klubi ja väljaku juhtimise nõukogu koosolekutel eesmärgiga esindada klubiliikmete arvamusi ja ettepanekuid.

Kapten moodustab EGCC kapteni nõukogu (endise nimega võistlustoimkond), kuhu kuuluvad järgmiste valdkondade ja huvigruppide esindajad: klubi, väljak, taristu, infrastruktuur, võistluste korraldus, pro’d noortetöö, harjutusalad, varustus, koondised, treeningud, golfiõpe, restoran, pro shop ja klubiliikmed (juuniorid, mehed, naised, mid-am, seeniorid).

Maksimaalselt kuulub nõukogusse 5–6 liiget. Igal aastal vaadatakse nõukogu koosseis üle. Soovitav on igal aastal värvata kaks uut liiget, et saada juurde uusi ideid.

Kapten jälgib pidevalt, mis toimub väljakul ja klubis. Kapten peab olema orienteeritud kvaliteeditaseme tõstmisele kõikides klubi ja väljakut puudutavates detailides. Kapten ja klubi juhataja peavad regulaarseid koosolekuid, kus otsustatakse kõikvõimalikud arendus -, parendus- ja hooldustööd ning nende teostamise ajagraafik ja võimalikkus.

Igal aastal lepitakse kokku eraldi eelarve, mis on klubi kapteni käsutuses klubi koondiste toetamiseks. Iga hooaja lõpus teeb kapten oma ja klubi tegevustest kokkuvõtte ning annab ülevaate uutest plaanidest.

Järjepidevus

Selleks, et kaptenite vahetus oleks sujuv, valib kapten oma viimasel ametiaastal välja nn asekapteni, kelle ülesandeks on osaleda kapteni nõukogu töös ning olla kursis klubi tegevuste ja plaanidega.

Inauguratsioonipäev
Hooaja avavõistlusel, mis peetakse reeglina aprillis, toimub ka uue kapteni tutvustus ja n-ö “pensionile” siirdunud kapten annab ameti üle.

Klubi matšid

Sõpruskohtumised
Klubi juhataja korraldab nende kohtumiste kuupäevad, mida mängitakse kodus ja võõrsil. Kapten valib oma meeskonnad koostöös klubi koondise peatreeneriga, v.a kui võistlusreglement sätestab teisiti.

Kodumängude puhul tervitab kapten oma külalisi, kellele saabumisel tavaliselt pakutakse kerget einet ja kohvi. Matši täpne formaat lepitakse osapooltega kokku ja võistlus lõpeb alati traditsiooniliselt piduliku söögiga, kus mõlemad kaptenid peavad lühikesed kõned. Nende matšidega on seotud ka muid spetsiifilisi traditsioone ja kaptenil soovitatakse eelnevalt eelmiste kaptenitega konsulteerida.

Captain’s Challenge
Igal aastal juuli keskpaigas toimuv turniir, mille raames lisaks võistluse võitjatele selgitatakse välja Captain’s Challenge’i meeskond kohtumiseks Niitvälja Captain’s Challenge’i meeskonnaga. Võistlusel on erivõistlusi, kus tuleb kaptenist parem olla, lisaks toimub alati traditsiooniline kapteni viktoriin.

EGCC vs Niitvälja kaptenite kohtumine mängitakse ühel aastal Jõelähtmes, teisel aastal Niitväljal. Täpsem formaat lepitakse kokku koos võistluskuupäevaga. Võistluse kaotanud klubi maksab piduliku õhtusöögi arve.

EGCC kaptenite ja külaliskaptenite võistlus
Toimub Captain’s Challenge’i võistluse osana kõikidele EGCC klubi kaptenitele (tegev, eelmised) ja kutsutud külaliskaptenitele. Mänguvormiks on stableford.

Heategevus
Kapten korraldab igal hooajal ühe suurema heategevusliku võistluse/ürituse või korraldab hooaja jooksul väiksemaid rahakogumise üritusi klubi noortetöö toetamiseks.

EGCC seeniorid
Eeldatakse, et kapten kutsutakse aeg-ajalt mängima klubi seenioritega, et ka seeniorid tunnetaksid oma kaasamist klubi ellu.

Sotsiaalsed funktsioonid
Klubi juht hoiab kaptenit kursis kõigi kavandatud seltskondlike üritustega. Kapten peaks püüdma end nende jaoks kättesaadavaks teha. Kapten peab arvestama, et teda kutsutakse ka võistlustel auhindu jagama.

Privileegid

Kaptenite sein
Tunnustades kapteni märkimisväärset vastutust kantakse tema nimi kaptenite seinale ning foto Captain’s Lounge’i seinale.

Klubi pintsak
Klubi varustab kapteni klubi sümboolikaga pintsakuga (punane ja sinine).

Visiidid teistesse klubidesse
Klubi lubab oma kaptenil külastada teiste klubide väljakuid, et kohtuda teiste klubide kaptenitega ja vajadusel tasub green fee. Klubi kaptenil on lubatud võõrustada teiste klubide kapteneid EGCC väljakul tasuta (10 green fee’d kapteni külalistele).

Tiiajad ja esimene tii
Kaptenil on õigus reserveeritud algusajale klubivõistlustel. Eeldatakse, et selle asemel, et mängida iga kord sama rühmaga, üritab ta mängida võimalikult paljude liikmetega. Kapten alustab võistlust alati esimeselt tiialal.

Nimeline parkimiskoht
Parklas on kaptenile reserveeritud koht.

Hooajatasu
Nendel aastatel, millal isik täidab kaptenikohustusi, on kapten vabastatud hooaja mänguõiguse tasumisest.

Kaptenid läbi ajaloo

Estonian Golf & Country Club tänab kõiki kapteneid ja klubi eestseisuse liikmeid, kes on enda pere ja töö kõrvalt oma aega klubi arengusse panustanud, et klubis oleks alati tore õhkkond ja suurepärased sündmused.

Rain Uusküla

2021– …

  Janar Toomesso

  2019–2020

  Jüri Reitsakas

  2017–2018

  Urmas Isok

  2013–2016

  Heinu Klaas

  2010–2013

  Toomas Abner

  2005–2009

  Presidendid

  Klubi algusaastatel oli ka presidendi ametikoht, mis 2020. aastal otsustati kaotada, et anda klubi kaptenile selgemad volitused sotsiaalse ja sportliku poole juhtimiseks. Suur tänu!

  Mait Schmidt

  2005–2011

  Jüri Ross

  2012–2018

  Katre Kõvask

  2019